3.png

Regulament APSB-R-AN

Regulamentul de Funcţionare al APSB-R-AN a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a APSB-R-AN din data de 17 octombrie 2011 pentru a reglementa relaţiile dintre membri precum şi relaţiile dintre membri şi Asociație.
Regulamentul de Funcţionare este structurat pe mai multe Capitole astfel:

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Regulamentul de Funcţionare al APSB-R-AN este un ansamblu de prevederi, norme şi dispoziţii care operează obligatoriu pentru toţi membrii APSB-R-AN.
Regulamentul privind organizarea și funcționarea APSB-R-AN va putea fi completat sau modificat la propunerea Preşedintelui sau a Adunării Generale cu votul majorităţii membrilor fondatori.

Art. 2. Membrii APSB-R-AN sunt structuraţi în mai multe categorii:
-membrii fondatori sunt persoane fizice, care se pronunţă în toate chestiunile privind modificarea Statutului şi/sau Regulamentului după caz şi care păstrează drepturile patrimoniale până la încetarea activităţii APSB-R-AN și au drept de vot deliberativ, pot îndeplini funcții de conducere și care pot fi nominalizați pentru funcția de președinte al APSB-R-AN;

-membrii ordinari care pot fi persoane fizice sau juridice din România sau orice altă ţară din lume. Aceştia beneficiază de toate drepturile membrilor ordinari prevăzute în statut dacă după dobândirea calităţii de membru îşi menţin această calitate până la încetarea activităţii APSB-R-AN și au drept de vot consultativ și pot îndeplini funcții de conducere și executive în baza deciziilor Consililui Director al APSB-R-AN pe termen determinat sau nedeterminat pana la revocare, membrii ordinari nu pot face parte din Consiliul Director, 

-membrii de onoare sunt personalități din administrație sau persoane fizice sau juridice private care aduc o contribuție deosebită la promovarea relațiilor economice româno-africane și a celorlalte obiective ale ASOCIAȚIEI. Pot deveni membri onorifici si specialiștii în diferite domenii care sunt de acord cu statutul APSB-R-AN și acceptă desfășurarea voluntară a unor activități conform unor funcții specificate în Organigrama APSB-R-AN. Aceştia beneficiază de toate drepturile membrilor onorifici și ordinari prevăzute în statut dacă după dobândirea calităţii de membru îşi menţin această calitate până la încetarea activităţii APSB-R-AN și au drept de vot consultativ și pot îndeplini funcții de conducere și executive în baza deciziilor Consililui Director al APSB-R-AN pe termen determinat sau nedeterminat pana la revocare, membrii ordinari nu pot face parte din Consiliul Director. Aceştia sunt exoneraţi de la plata cotizaţiilor sau contribuţiilor în baza prezentului Regulament şi la Hotărârea Preşedintelui.
Când un membru ordinar doreşte să i se atribuie şi dreptul de a face parte din Consiliul Director, acesta va trebui să probeze contribuţii în favoarea APSB­R-AN de la data înscrierii de cel puţin 10.000 USD/an şi să obţină aprobarea Adunării Generale a membrilor fondatori.

Art. 3APSB-R-AN va urmări ca între toţi membrii săi fondatori sau aderenţi în baza formularelor de adeziune tipizate, să existe numai relaţii de concurenţă loială pentru activităţile specifice autorizate, îndeosebi a celor cu caracter comercial.
Semnarea formularului de adeziune care include angajamentul declaraţie privind acceptarea Statutului şi Regulamentului APSB-R-AN de către membrul aderent şi apoi semnarea/aprobarea de către Preşedintele şi Secretarul General al APSB-R-AN a acestei adeziuni, are putere de lege între părţi şi va fi interpretat ca un contract sinalagmatic conform art. 943 Cod civil.
Solicitarea aderării la Asociație și plata taxei de înscriere și a cotizației reprezintă acceptarea tuturor condițiilor și regulilor de funcționare și ține loc de contract pentru prestările de servicii viitoare pe care membrii le primesc gratuit sau contra cost conform nivelului de facilități și reduceri pentru care a optat generând și obligația de plata a serviciilor solicitate, implicit tinând loc și de contract de comision generând și obligația de plată a serviciilor solicitate și a comisionului datorat ca urmare a realizării unei tranzacții așa cum este descrisă în art.8.

Art. 4. Pentru garantarea păstrării unor relaţii de bună înţelegere, când între doi sau mai mulţi membrii ai APSB-R-AN se stabilesc relaţii comerciale, aceştia vor prevedea obligatoriu în înţelegerile dintre ei ca în caz de litigiu să se apeleze în primă instanţă la arbitrajul ad-hoc al APSB-R-AN.

Art. 5. Când un membru al APSB-R-AN doreşte încheierea unei înţelegeri sau a unui contract cu un nemembru prin intermediul şi sprijinul nemijlocit al APSB-R-AN, acestuia din urmă i se va recomanda să devină la rândul său membru al APSB-R-AN. În caz contrar, APSB-R-AN nu i se va putea imputa ulterior promovarea cu precădere a interesului uneia din părţi în defavoarea celeilalte.


CAP. II. TAXE: COTIZAŢII ŞI CONTRIBUŢII

Art. 6. Membrii aderenţi la Asociație, persoane juridice sau fizice vor plăti obligatoriu o taxa de înscriere, o cotizaţie anuală şi o contribuţie din afaceri.
Taxa de înscriere este stabilită în Anexa 1 la regulamentul Asociației și se plătește o singura dată și este nereturnabilă.
Cotizaţia anuală este stabilită prin Hotărârea AGA din 12 octombrie 2011 prezentată prin Anexa 1 la prezentul Regulament. Prețurile sunt în euro și se vor achita în lei la cursul B.N.R. din 01 octombrie 2011, care va fi cursul de referință până în următorul an fiscal acceptat de către Consiliul Director. Cuantumul acesteia va fi indicat explicit în cererea de adeziune de către fiecare membru ordinar. În cazul în care un viitor membru solicită aderarea la asociație în cursul anului, cotizația anuală se va plăti fracționat proporțional cu numărul rămas de trimestre inclusiv trimestrul în curs.
Cuantumul taxelor și prețurile prestațiilor și serviciilor oferite de APSB-R­AN au fost aprobate prin Hotararea AGA din 12 octombrie 2011 si sunt prezentate împreuna cu scutirile și facilitățile acordate membrilor APSB-R-AN în Anexa 1 la prezentul Regulament.
Mărirea cotizaţiei în funcţie de nevoile APSB-R-AN se poate face prin Decizie de către Preşedinte.
Plata cotizaţiei sau a contribuţiei nu se rambursează membrilor aderenţi în cazul în care aceştia solicită renunţarea la calitatea de membru pentru anul în care aceştia solicită acest lucru.
Renunţarea la calitatea de membru al APSB-R-AN se face doar prin solicitare scrisă şi motivată şi operează din anul următor depunerii cererii de renunţare prin Hotărârea Preşedintelui sau a Consiliului Director.
Dacă un membru își pierde calitatea de membru datorită neplății cotizației pentru anul următor până la 12 decembrie în anul curent, în cazul solicitării reînscrierii în asociație va trebui să plătească din nou taxa de înscriere (în cazul că se acceptă coptarea sa în rândul membrilor asociației).
Obținerea calității de membru va fi certificată prin emiterea de atestate. Emiterea unui atestat de membru (ordinar, onorific) se face în termen de 15 zile de la data dobândirii calității de membru. Atestatele sunt principala formă de recunoaștere între membri asociației și nu se emit decât pentru perioada pentru care membrii au plătit cotizațiile și contribuțiile aferente scadente până la începerea unui nou an calendaristic. Atestatele se emit numai pentru o perioadă de maxim un an de zile. În cazul membrilor de onoare atestatele se emit în 15 zile de la dobândirea calității de membru și se emit o singură dată pentru toată perioada (determinată sau nedeterminată). În cazul Președinților de Onoare și Vicepreședinților de Onoare nu se percep taxe de înlocuire a atestatelor în cazul pierderii acestora în toata perioada de existență a asociației. Pentru membrii de onoare care își oferă voluntar serviciile în folosul asociației și care au acceptat încadrarea voluntară pe diferite funcții din organigrama societății nu se percepe nicio taxă de înlocuire a atestatului pierdut.
Plata Cotizațiiilor pentru anul următor se va face în baza facturilor proforme emise de asociație la începutul lunii decembrie. După încasarea cotizațiilor asociația va transmite factura fiscală pentru deducerea cheltuielilor.
În cazul neplății cotizațiilor sau a neplății contribuțiilor datorate asociației până la data de 15 decembrie ale fiecărui an se consideră ca și solicitare de renunțare la calitatea de membru drept pentru care va fi retrasă calitatea de membru și nu se va mai emite un nou Atestat valabil pentru anul următor.
În cazul în care un membru aflat intr-o astfel de situație solicită în anul următor acordarea din nou a calității de membru aceasta nu va fi posibil decât după ce va achita din nou taxa de înscriere ca membru nou.
În cazul în care acest membru mai are și alte obligații de plată restante din anul trecut, atunci solicitarea sa nu va fi aprobată decât după achitarea integrală a tuturor obligațiilor sale de plată.
Odată cu plata tuturor obligațiilor scadente către asociație, Secretariatul General va emite un nou Atestat de membru în care se va înscrie perioada de la care asociatul a devenit membru și termenul până la care este valabil noul atestat.
Atestatele sunt personalizate și au elemente de siguranță în așa măsura încât să nu poată fi falsificate și poartă semnătura autentică a președintelui asociației. În cazul pierderii nu se mai eliberează un alt formular decât contra cost, prețul acestuia fiind de 150 lei. Dacă nu se dorește un alt atestat original se va elibera la solicitarea membrului o adeverință simplă pentru care se va plăti o taxa de 30 lei.
Pierderea calității de Membru al Asociației duce la anularea implicită a atestatelor de membru. Seria și Numărul Atestatelor vor constitui parola de logare pe site-ul asociației și vor permite accesul membrilor la informațiile de pe site privind datele de contact ale Ofertanților din secțiunea Membri, Parteneri, Informații, Afaceri, Licitații internaționale.

Art. 7. Pentru ca o persoană fizică sau juridică sa devină membru ordinar va trebui mai întâi sa platească taxa de înscriere și cotizaţia pentru cel puţin un an calendaristic, se va considera că aceasta a acceptat automat să devină membră a APSB-R-AN. Această persoană va fi deci considerată membru ordinar şi în cazul în care nu a semnat/ştampilat formularul de adeziune, indiferent de motiv (persoana/firma este domiciliată în altă ţară, există un grup de firme, etc.).
Acestor membri le revin aceleaşi drepturi şi obligaţii conform Statului şi Regulamentului de funcţionare. Renunţarea la calitatea de membru al APSB-R­AN se va face însă numai conform art. 6. de mai sus, ca pentru orice alt membru aderent.
Prezentul Regulament prevede astfel că o persoană reprezentativă/acţionară sau cu funcţie de conducere în cadrul unei companii sau grup de firme şi care acceptă/decide să devină membru aderent al APSB-R-AN, poate plăti cotizaţia prin oricare din firmele pe care le conduce/reprezintă sau controlează indiferent în ce ţară se află sediul uneia din firmele sale.
Orice modificare în statutul/denumirea sau starea firmei/membrului va trebui adusă la cunoştinţă APSB-R-AN de către persoana responsabilă menţionată la alineatul de mai sus.
În cazul neplăţii cotizaţiei şi contribuţiilor datorate sau apariţiei oricărui litigiu din acest motiv, notificările se vor face în atenţia acestei persoane iar facturile vor fi emise în numele oricărei firme active/funcţionale pe care o conduce la acea dată. Dacă nici o firmă nu mai este activă, atunci datoriile membrilor revin în mod automat acelei persoane fizice responsabile care a acceptat/decis obţinerea calităţii de membru pentru persoana juridică unde a fost asociat sau acţionar.

Art. 8.  Înlesnirea/stabilirea unei relaţii comerciale între membrii APSB-R­AN sau între membrii APSB-R-AN şi terţi va fi considerată o operaţiune completă şi/sau reuşită a APSB-R-AN fără nici un fel de alte obligaţii ulterioare din partea acesteia dacă această relaţie se concretizează cu adjudecarea unei licitaţii, emiterea unei comenzi ferme, încheierea unui contract, obţinerea unei finanţări sau linii de credit, întocmirea unui protocol sau a unei minute precum şi orice alt parteneriat care ar rezulta din voinţa acestora şi poate fi probat cu un înscris.

Art. 9.  APSB-R-AN nu este obligată în nicio situaţie litigioasă să probeze membrilor săi cu documente contabile sau de altă natură demersurile sale, în cazul unei operaţiuni complete şi/sau reuşite, dacă există un înscris care să confirme stabilirea unei înţelegeri de tipul celor menţionate la art. 8 de mai sus.

Art. 10. APSB-R-AN nu intervine ulterior în relaţiile comerciale directe dintre membrii săi decât dacă, fie acest lucru este cerut de către unul dintre membri, fie dacă una din părţi încalcă în mod evident legile concurenţei loiale şi fie dacă este caz de arbitraj, în urma apariţiei unui litigiu.  

Art. 11. Implicarea APSB-R-AN în relaţiile comerciale a unuia dintre membrii săi şi obţinerea unuia din rezultatele menţionate la art. 8 de mai sus va conduce din partea celui care acceptă oferta, lansează comanda sau încheie contractul în calitate de cumpărător/vânzător sau prestator/beneficiar al unor servicii, etc., obligaţia de a achita o sumă cu titlu de contribuţie cuvenită APSB-R­AN, conform prezentului Regulament.
Obligația plății comisionului din afacerea realizată devine scadentă odată cu semnarea înțelegerii și nu necesită încheierea separată a unui contract de comision. Obligația de plată comisionului este purtătoare de penalizări de 5%/luna pana la data achitării ingrale a comisionului.

Art. 12. Contribuţia cuvenită APSB-R-AN conform art. 6 şi art. 8 și art.11 de mai sus este exprimată în % din valoarea tranzacţiei şi va putea fi plătită în lei sau valută după caz, pe baza emiterii unei facturi. Cuantumul este cel stabilit în lista cu facilități și reduceri oferite Membrilor Asociației Anexa 1. Aceste sume vor fi plătite de membrii APSB-R-AN în maxim 10 zile de la emiterea facturii, indiferent de modul în care se derulează ulterior tranzacţia între părţi.
Contribuţia este datorată pentru toată perioada derulării tranzacţiei cu produsul/serviciul/finanţarea/etc. care face obiectul înţelegerilor de tipul celor menţionate la articolul 8 de mai sus.
În același mod toate serviciile prestate de APSB-R-AN se plătesc anticipat conform solicitărilor și prețurilor și deducerilor din Anexa1.

Art. 13. Facturile emise de APSB-R-AN conform art. 12 de mai sus se consideră facturi acceptate conform art. 46 Cod comercial. Într-un an calendaristic se pot plăti oricâte contribuţii din partea membrilor săi, numărul acestora nefiind limitate.

CAP. III. SERVICII, MISIUNI ECONOMICE ŞI DELEGAŢII

Art. 14. APSB-R-AN poate organiza misiuni economice în orice ţară conform statutului său în funcţie de interesele şi cerinţele membrilor săi.
Organizarea de misiuni economice în alte ţări se efectuează la solicitarea scrisă sau verbală a membrilor cotizanţi (persoane fizice sau juridice) prin avansarea 100% a sumei comunicate prin răspunsul la solicitare cu aplicarea cotelor de deducere conform Anexei 1.
Renunţarea participării la misiunile economice preconizate din partea membrilor aderenţi din orice motiv (alte oportunităţi de afaceri, sănătate, etc.) nu constituie obligaţie de plată privind returnarea sumelor avansate, decât în cazul în care sumele avansate depăşesc cuantumul prevăzut la alineatul precedent.

Art. 15. În cazul efectuării unei delegaţii/misiuni economice sau serviciu de orice fel, în baza unei solicitări/mandat/procuri/împuterniciri etc., de către unul sau mai mulţi reprezentanţi ai APSB-R-AN în altă ţară, se va considera că obligaţiile APSB-R-AN încetează la terminarea delegaţiei/misiunii în ţara respectivă.
Sumele cheltuite de către APSB-R-AN vor fi plătite în avans în exclusivitate de cel care a solicitat serviciul, deplasarea/misiunea. Cuantumul acestor deconturi finale nu pot fi contestate valoric dacă acestea au fost înregistrate în contabilitatea APSB-R-AN şi au fost verificate de Compartimentul financiar contabil şi ulterior de un expert contabil autorizat.
Aceste sume vor fi plătite către Asociație de membrul care a solicitat aceste servicii în cazul că sumele avansate au fost insuficiente sau dacă au rămas bani necheltuiți aceștia se vor returna după prezentarea deconturilor de cheltuieli finale pentru justificarea sumei avansate.

CAP. IV. LITIGII INTRE MEMBRI SI ASOCIATIE

Art. 16. Membrii APSB-R-AN se vor abţine a reclama în public APSB-R-AN sau un alt membru, ori a introduce acţiuni la instanţele judecătoreşti fără respectarea unei concilieri prealabile cerute Preşedintelui sau Comitetului Director. În caz contrar membrii implicaţi/vinovaţi sunt pasibili de a li se cere daune pentru prejudiciul de imagine adus APSB-R-AN. Acest prejudiciu este stabilit la un cuantum minim de 5% din valoarea tranzacţiilor încheiate si/sau reclamate.

Art. 17. Orice litigiu apărut între APSB-R-AN şi membrii săi, ce nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă se va introduce conform prezentului Regulament la Judecătoria Constanța indiferent unde are domiciliul sau sediul membrul APSB­R-AN şi indiferent cine promovează acţiunea în justiţie.

Art. 18. Nerespectarea Statutului sau a Regulamentului APSB-R-AN aprobat prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale sau încălcarea normelor de concurenţă loială între membrii APSB-R-AN dă dreptul Preşedintelui să notifice membrului în culpă acest lucru şi să-i retragă calitatea de membru prin decizie motivată. Decizia Preşedintelui poate fi atacată la instanţa competentă menţionată la art. 17 de mai sus, în decurs de 10 zile de la comunicare.

Art. 19. Niciun membru nu poate invoca necunoaşterea Statutului şi Regulamentului APSB-R-AN dacă a plătit benevol cotizaţia pe cel puţin un an de zile sau dacă a semnat şi ştampilat după caz Formularul de Adeziune împreună cu Angajamentul Declaraţie sau dacă a plătit vreo contribuţie sub una din formele prevăzute de lege sau de prezentul Regulament.

Art. 20. În funcţie de nevoile financiare ale APSB-R-AN, Preşedintele şi Secretarul General al APSB-R-AN pot notifica oricând membrilor aderenţi care nu au plata cotizaţiei la zi sau contribuţii restante din activităţile derulate cu sprijinul APSB-R-AN, să achite şi să calculeze cu onestitate aceste taxe din urmă.
În cazul lipsei răspunsului la notificare, se va considera refuz de plată iar totalul restanţelor se vor factura în aceleaşi condiţii ale Regulamentului prevăzute la art. 13 de mai sus şi art. 46 Cod comercial, ca facturi acceptate.
Neplata acestora în termenul maxim de 10 zile dă dreptul APSB-R-AN să îi acţioneze oricând pe membrii rău platnici la instanţele din Constanța indiferent unde au domiciliul sau sediul aceştia.

CAP. V. ORGANIZAREA APSB-R-AN


Art. 21. În conformitate cu prevederile statutului Asociației și cu nevoile de a răspunde solicitărilor membrilor Asociației a fost stabilită prin Hotărâre AGA Organigrama Funcțiilor APSB-R-AN prezentată în Anexa 2 la Regulament ROF.
Conducerea Asociației se va realiza prin Consiliul Director care va fi format din 4 membri respectiv: Președinte, Vicepreședinte Organizatoric, Secretar General, Director Organizare Evenimente, Târguri, Expoziții.
Președintele are atribuțiile statutare la care se adaugă coordonarea activității vicepreședinților și președinților de sucursale și reprezentarea asociației în toate situațiile ca fiind principalul factor cu putere de decizie.
Este ajutat și consiliat în activitate de un număr de patru consilieri președențiali specializați în relații economice, relații diplomatice, relații consulare, buni interpreți a căror activitate principală este:

- centralizarea informațiilor primite din sucursale pentru solicitări de import sau export, trierea acestor informații și transmiterea acestora către vicepreședinții care se ocupă de domeniul respectiv,

- monitorizează de la început și până la finalizare portofoliile de afaceri funcție de gradul de importanță și domeniu având obligația cunoașterii stadiului și informării președintelui asupra situațiilor corecte și precise, 

- colaborează cu toți vicepreședinții și consilierii acestora. În cazul în care departamentele nu se ocupă corespunzător de proiectul încredințat au obligația informării președintelui și preluării obligațiilor vicepreședintelui departamentului respectiv și finalizării tuturor procedurilor de ducere la îndeplinire a sarcinii respective în raport cu membrii Asociației.

- au obligația pregătirii tuturor materialelor pentru întâlnirile președintelui și asigurării traduceriilor la aceste întâlniri (activități de interpret) precum și obligația de a ține agenda președintelui și a activităților asociației,

- pregătirea semnării protocoalelor de colaborare organizând întâlnirile cu organizațiile colaboratoare, 

- dacă sunt activități pentru care încă nu există departamente create au sarcina de a desfășura toate activitățile de identificare client final de transmitere a informațiilor la solicitant și de urmărire a finalizării tranzacției, 

- atribuțiunile principale sunt completate cu sarcini verbale transmise direct de președinte.

Președintele are în subordine președinții de sucursale ca funcțiile executive din sucursale și vicepreședinții asociației ca funcții executive din Asociație.
Asociația are 5 Vicepreședinți respectiv Vicepreședinte Organizatoric, Vicepreședinte Relatii Nationale, Vicepreședinte Relatii Internationale, Vicepreședinte Cultură, Vicepreședinte Industrie. 
Principalele atribuții ale Vicepreședinților Asociației pentru fiecare domeniu sunt:
- identificarea producătorilor români pe fiecare ramură și sector

- prezentarea avantajelor oferite de Asociație

- transmiterea invitațiilor pentru a deveni membri ai Asociației

- transmiterea portofoliilor de produse românești către potențialii clienți din Africa de Nord

- primirea solicitărilor de afaceri import export de la sucursale din Africa de Nord prin consilierii președintelui

- identificarea potențialilor parteneri compatibili cu solicitările sosite 

- primirea și onorarea solicitărilor de servicii de la membrii Asociației

- prezentarea intențiilor și proiectelor de acțiuni ce vor avea ca scop final intensificarea schimburilor economice energetice și culturale între societățile din România și Africa de Nord

- participarea la misiuni economice organizate de ei

- organizarea și/sau reprezentarea membrilor de târguri și expoziții bilaterale

- susținerea acțiunilor de informare a membrilor Asociației . 

Aceleași atribute principale le are și Președintele și Vicepreședintele de sucursală din statele din Nordul Africii.
În activitatea lor și Vicepreședinții vor fi sprijiniți de către consilieri pentru import sau export care vor avea atribuțiile fixate de Președintele de sucursală și care în același timp vor primi sarcini specifice ca urmare a solicitărilor venite din partea membrilor asociației din românia sau din statele în care se vor găsi sucursalele asociației.
Vicepreședintele organizatoric este șeful departamentului administrativ al asociației și se ocupa de probleme strict legate de partea administrativă a Asociației. Are în subordine Secretarul General, Directorul Organizare Evenimente, Târguri, Expoziții, Contabilitatea și Trei funcții de Consilieri Tehnici și Economici.
Organigrama funcțiilor asociației Anexa 2 prevede numărul maximal de funcții de conducere pe care asociația le va avea în primii ani de funcționare. Cu aprobarea Președintelui și a Adunării Generale aceste funcții vor putea fi încadrate și mărite ca număr și diversitate funcție de nevoile imediate ale asociației.
Completarea Organigramei funcțiilor cu persoane care vor activa în cadrul asociației va duce și la apariția completărilor cu atribuții a prezentului Regulament pentru funcțiile nou încadrate.
Funcțiile din cadrul organigramei vor putea fi încadrate numai cu membri ordinari și onorifici specialiști ai asociației, numai după dobândirea calității de membru și acceptarea deciziilor de numire în funcție emise de consiliul director.
Dupa acceptarea îndeplinirii funcțiilor executive Vicepreședinții, Secretarul General Consilierii președintelui Asociației, Consilierii Economici și Tehnici, Directorul cu Organizarea Târgurilor și Evenimentelor, Președinții de sucursale, Vicepreședinții și Secretarii acestora, aceștia devin direct responsabili de bunul mers al activităților din agenda de lucru a Asociației ce le-au fost încredințate având obligația susținerii economice a activităților ce le-au fost repartizate pentru:
- asigurarea spațiilor pentru desfășurarea activităților de birou ale asociației pentru departamentul pe care îl conduc

- asigurarea cu materiale de resort IT și consumabile pentru activitățile de birou proprii și ale consilierilor lor

- dotarea cu mijloace telefonice pentru întreținerea legăturilor în exteriorul asociației
- organizarea și asigurarea cu spații, săli de conferințe pentru manifestații și întâlniri business 

- asigurarea cheltuielilor de protocol la organizarea de intâlniri

- asigurarea cheltuielilor pentru deplasări în interesul asociației pentru ei și consilierii din subordinea lor 

- susținerea campaniilor de informare și publicitate despre asociație în țară și peste hotare

- promovarea Asociației și atragerea de finanțatori prin obținerea de venituri din prestări de servicii

- asigurarea vizibilității asociației în mediul virtual și prin campanii outdoor în zona de rezidență a lor . 

Pentru  susținrearea economică a activităților ce le-au fost repartizate personalul cu funcții de conducere au la dispoziție următoarele mijloace 

- aportul personal sub forma de donații sau sponsorizări ale societăților pe care le conduc - strângere de fonduri prin organizare de evenimente de informare sau culturale - atragere de membri noi în organizație - prestări de servicii pentru membrii asociației sau către nemebri

- medierea contractelor între producătorii români și trader-ii străini

- medierea contractelor între producătorii străini și trader-ii români 

- furnizarea de informații și identificarea de parteneri pentru afaceriștii africani

- organizarea deplasărilor în străinătate pentru agenții economici români interesați și asigurarea contactelor cu agenți serioși de același nivel cu nivelul solicitanților

- atragerea de sponsori la evenimentele pe care le organizează

- organizarea de întâlniri în România pentru partenerii străini care solicită acest lucru

 CAP. VI. RECOMPENSE

Art. 22. Pentru activitățile prestate în cadrul asociației de către membrii acesteia incadrați fiind pe funcțiile din organigramă, aceștia nu pot primi retribuție ci doar indemnizații ca recompensă pentru activitatea adusă în folosul membrilor asociației. Indemnizațiile sunt stabilite prin hotărâre AGA iar cuantumul acestora se comunică odată cu decizia de numire. Toate indemnizațiile au caracter de confidențialitate și nu vor putea fi făcute publice niciodată.
Asociația nu este răspunzătoare de plata sau neplata la stat a impozitului datorat de către beneficiarii indemnizațiilor.
Indemnizațiile din activitate curentă pot fi plătite lunar sau anual, funcție de sumele pe care asociația le are la dispoziție și nu pot fi plătite decât după achitarea datoriilor asociației.

Art. 23. Recompensele ce pot fi acordate membrilor ce îndeplinesc diverse funcții conform organigramei și atribuțiilor Asociației în limita fondurilor disponibile și fără a afecta funcționare normală a asociației sunt:
- suportarea cheltuielilor de transport și cazare pe timpul deplasărilor în alte state

- acordarea de diurne

- acordare de indemnizați la sfârșitul anului fiscal.

CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 24. Pentru abateri de la prevederile prezentului regulament membrii APSB-R-AN vor putea fi sancționați cu excluderea din rândul membrilor Asociației.                                          

Art. 25. Persoanele fizice sau juridice nemembre care vor dori să colaboreze cu APSB-R-AN pentru realizarea unor afaceri mediate de asociație vor trebui mai întâi să semneze cu asociația o adeziune și un contract de comision. 

Art. 26. Prezentul regulament de organizare și funcționare va fi difuzat tuturor membrilor APSB-R-AN și intră în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2011.

Orice litigiu apărut între APSB-R-AN şi membrii săi, ce nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă se va introduce conform prezentului Regulament la Judecătoria Constanța indiferent unde are domiciliul sau sediul membrul APSB­R-AN şi indiferent cine promovează acţiunea în justiţie.

Pierderea calității de Membru al Asociației duce la anularea implicită a atestatelor de membru. Seria și Numărul Atestatelor vor constitui parola de logare pe site-ul asociației și vor permite accesul membrilor la informațiile de pe site privind datele de contact ale Ofertanților din secțiunea Membri, Parteneri, Informații, Afaceri, Licitații internaționale.

În funcţie de nevoile financiare ale APSB-R-AN, Preşedintele şi Secretarul General al APSB-R-AN pot notifica oricând membrilor aderenţi care nu au plata cotizaţiei la zi sau contribuţii restante din activităţile derulate cu sprijinul APSB-R-AN, să achite şi să calculeze cu onestitate aceste taxe din urmă. 

RO | FR

Logare

Newsletter