1.png

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246 din 2005, denumită în continuare O.G. 26/2000, aprobată și modificată, în calitate de fondatori și în temeiul dreptului  constituțional la asociere, ne exprimăm voința pentru înființarea unei asociații, denumită în continuare “ ASOCIAȚIA”,  având următorul statut :

   I. Generalități

Art. 1.  Denumirea

Denumirea ASOCIAȚIEI este: “ASOCIAȚIA DE PROMOVARE A SCHIMBURILOR BILATERALE – ROMÂNIA – AFRICA DE NORD” conform dovezii disponibilității denumirii nr.100786/06.07.2011 emisă de către Ministerul Justiției, Direcția pentru Relații cu Publicul și evidență O.N.G., și va fi cuprinsă în toate actele ce emană de la aceasta.

Art. 2. Sediul

(1) Sediul ASOCIAȚIEI este în Municipiul Constanţa, șos. Mangaliei, nr. 80B, et. 3, ap. 5, judeţ Constanţa.

(2) Sediul ASOCIAȚIEI poate fi schimbat în orice loc sau localitate din țară, pe baza hotărârii Consiliului Director, luată în conformitate cu prezentul statut.             

Art. 3Filiale, sucursale

(1) În scopul dezvoltării cooperării economice cu statele din Africa de Nord, ASOCIAȚIA va putea înființa filiale sau sucursale, atât în țară, cât și pe teritoriul statelor partenere, pe baza hotărârii Adunării Generale a ASOCIAȚIEI, luată în conformitate cu prezentul statut.

(2) Filialele sunt  structuri teritoriale ale ASOCIAȚIEI, avand un număr de trei membrii, organe de conducere proprii, patrimoniu distinct și cont în băncile locale.

(3) Filialele vor avea personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice de administrare și conservare, în condițiile ce vor fi stabilite de către ASOCIAȚIE prin actul constitutiv al acesteia.  

(4) Filialele vor putea încheia în numele și pe seama ASOCIAȚIEI acte de dispoziție numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al ASOCIAȚIEI.

(5) Sucursalele se vor constitui la nivel regional în fiecare stat din Africa de Nord.

(6) Sucursalele nu vor avea personalitate juridică. Ele vor fi conduse de Președinți Onorifici ajutați de Vicepreședinți și membri onorifici stabiliți de Consiliul Director cu aprobarea Adunării Generale și vor avea structuri organizatorice similare cu ASOCIAȚIA.

(7) Sucursalele vor acționa numai în limitele decise de Consiliul Director odată cu înființarea acestora, realizând legăturile dintre membrii ASOCIAȚIEI și organizațiile economice din Statele din Africa de Nord.


Art.4. Durata

(1) ASOCIAȚIA se constituie pe perioadă de timp nelimitată și începe cu data înregistrării acesteia.   

Art. 5. Scopul

(1) ASOCIAȚIA are următoarele scopuri principale:
a) promovarea relațiilor bilaterale economice și culturale dintre România și statele Africii de Nord pentru realizarea interesului României și a Statelor Africii de Nord;
b) sprijinirea și reprezentarea intereselor internaționale a agenților economici români și africani în raporturile din țară și cu organismele specializate din străinătate.
c) realizarea de servicii care contribuie la atingerea scopurilor  ASOCIAȚIEI și care sunt în concordanță cu acest scop.

(2) În vederea realizării scopului pentru care a fost înființată și a îndeplinirii acțiunilor pe care le inițiază, ASOCIAȚIA va colabora cu organele centrale și locale ale administrației de stat, cu camerele de comerț naționale și teritoriale din România și statele din Nordul Africii, precum și cu alte instituții sau organizații nonguvernamentale.

Art. 6.Obiectivele asociației

(1) Pentru a îndeplini scopul propus ASOCIAȚIA are următoarele Obiective :
a) Acordarea de informații și consultații, elaborarea de expertize, studii de piață și rapoarte despre posibilitățile de schimburi comerciale, precum și legislația țărilor respective;
b) Intermedierea, întreținerea și dezvoltarea de relații economice între partenerii economici, în acest sens inițiază întâlniri și contacte directe între agenții economici români și nord-africani, precum și forumuri de afaceri și alte întâlniri ce pot dezvolta cooperarea între membri ASOCIAȚIEI și partenerii externi;
c) Inițierea și întreținerea de contacte între cercuri economice interesate ale statelor partenere,  în scopul sprijinirii agenților economici pentru realizarea activităților comerciale de import-export;
d) Protejarea intereselor economice ale partenerilor economici sau a celor interesați, în fața autorităților guvernamentale, autorităților publice și a altor instituții române sau africane;
e) Culegerea și difuzarea de informații despre climatul economic din Africa și România;
f) Organizarea de întruniri, exemplificând seminarii, simpozioane, discuții, conferințe de presă, precum și participarea la astfel de întruniri, în măsura în care concordă cu scopurile ASOCIAȚIEI;
g) Promovează acțiuni directe de dezvoltare a afacerilor pe cele două piețe, mediază sprijin bancar atât pentru membrii săi, cât și pentru alți agenți economici interesați, la cerere;
h) Evidențierea posibilităților de desfacere, achiziții și investiții în statele partenere;
i) Acordarea de informații privitoare la pregătirea profesională a personalului din zonă, în măsura în care prezintă importanță pentru societățile implicate în raporturile economice dintre statele partenere, sprijinind activitatea de specializare profesională a membrilor săi și a personalului altor agenți economici, după caz, în funcție de posibilitățile și interesele ASOCIAȚIEI;
j) Intermedierea amiabilă a eventualelor litigii dintre cei implicați în relațiile economice bilaterale;
k) Reprezentarea societăților de expoziții și de promovare economică, sprijină organizarea de târguri și expoziții specializate; 
l) Informează, atât pe membrii săi, cât și pe alți oameni de afaceri despre reglementările de comerț exterior și interior din România și statele Nord africane;    
m) Prestează servicii, la solicitarea altor persoane juridice fără scop patrimonial din alte țări decât cele partenere, pe baza de reciprocitate sau contra unor tarife, după natura serviciului;
n) Facilitează legături directe între forurile de învățământ și studenți ai facultăților tehnice și economice aflați în ultimii ani de studii, dintre statele partenere;
o) Îndeplinirea oricarei alte activități permise de lege care servește scopurilor descrise la alin. (1).

(2) ASOCIAȚIA va susține și interesele persoanelor care nu sunt membre ale acesteia, pe bază de reciprocitate sau contra unor tarife.

(3)  ASOCIAȚIA își desfășoară activitatea în interesul comun al întreprinzătorilor din România și statele din  Africa de Nord.

(4) ASOCIAȚIA se va abține de la orice implicare politică. Activitatea ei se circumscrie scopului pentru care a fost constituită.

Art.7. Patrimoniul

(1) La data constituirii, patrimonial inițial este de 1.000 lei și este alcătuit din aporturile în bani ale membrilor fondatori, acest patrimoniu inițial fiind destinat realizării scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI

(2) Membrii fondatori vor contribui în cote egale la constituirea patrimoniului inițial.

(3) De patrimoniul ASOCIAȚIEI dispune Consiliul Director. Dreptul de dispoziție asupra donațiilor și a altor ajutoare financiare poate fi exercitat numai în limitele scopului ASOCIAȚIEI.
Membrii ASOCIAȚIEI nu au drept de restituire a contribuției materiale adusă  în ASOCIAȚIE.

(4) Patrimoniul ASOCIAȚIEI existent la data dizolvării, în urma îndeplinirii tuturor obligațiilor și care nu este destinat unor scopuri speciale, va fi transmis uneia sau mai multor instituții având scopuri identice sau asemănătoare ori care urmăresc promovarea relațiilor economice dintre România și statele din Africa de Nord, prin hotărâre a Adunării Extraordinare a Asociaților.

Art. 8.Sursele de finanțare

(1) Sursele de finanțare ale ASOCIAȚIEI se constituie din:
a) taxele de înscriere și cotizațiile anuale ale membrilor;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii;
c) dividendele societăților comerciale înființate de ASOCIAȚIE;
d) donații și sponsorizări;
e) venituri realizate din activități economice directe;
f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege sau ajutoare.

(2) ASOCIAȚIA poate înființa societăți comerciale ale căror dividende, dacă nu se investesc în aceste societăți, se pot folosi pentru realizarea scopului ei.

Art. 9. Răspunderea

(1) Pentru obligațiile asumate ASOCIAȚIA răpunde exclusiv cu patrimoniul acesteia. Răspunderea personală a membrilor Consiliului Director sau a altor membri ori asociați pentru obligațiile asumate de către ASOCIAȚIE este exclusă.
 
  II.Calitatea de Membru

Art. 10. Membrii asociației

(1) ASOCIAȚIA cuprinde următoarele categorii de membri:
a) membrii fondatori;
b) membrii ordinari;
c) membrii onorifici.

(2) Membri ai ASOCIAȚIEI pot fi persoane fizice sau persoane juridice care sunt de acord cu scopul acesteia.

(3) Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI orice persoană care:
a) îi recunoaște statutul;
b) desfășoară în mod direct o activitate economică în România și/sau în statele Africii de Nord;
c) achită taxa de înscriere.

(4) Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI  nu poate fi transferată sau cedată unei alte persoane.

(5) ASOCIAȚIA va păstra un registru în care urmează a fi trecuți toți membrii, fiind specificat numele, domiciliul sau sediul și data la care a devenit membru.

(6) Fiecare membru va plăti taxa de înscriere stabilită de Consiliul Director.             

(7) Fiecare membru al ASOCIAȚIEI urmează să plătească o cotizație anuală (o dată pe an) stabilită de către Consiliul Director.

Art. 11. Membrii Fondatori

(1) Prin membru fondator se înțelege persoana juridică sau fizică ce a participat inițial la constituirea ASOCIAȚIEI.

(2) Membrii fondatori pot îndeplini funcții de conducere în cadrul Consiliului Director conform pregătirii profesionale dobândite, conform hotărârii Adunării Gernerale.

(3) Membrii fondatori vor pune în comun la dispoziția ASOCIAȚIEI cunoștințele și aportul lor în muncă pentru realizarea scopului acesteia.

(4) Membrii fondatori vor putea să fie retribuiți pentru serviciile prestate prin indemnizații anuale al căror cuantum va fi stabilit de Consiliul Director conform organigramei și bugetului aprobat. Plata acestora se va face în funcție de veniturile încasate și disponibile.

(5) Membrii fondatori nu pot fi excluși din ASOCIAȚIE, decât la solicitarea acestora fără a putea fi înlocuiți de alți membri.

(6) Membrii fondatori sunt scutiți de plata cotizației anuale, dar nu și societățile lor, membre ordinare.

(7) Membrii fondatori, în vederea continuării activității ASOCIAȚIEI, au obligația suportării în mod egal a tuturor cheltuielilor ce depășesc patrimoniul inițial, prin donații către ASOCIAȚIE, ori de câte ori este nevoie.

Art. 12. Membrii Ordinari

(1) Prin membru ordinar se înțelege persoana juridică sau fizică ce a aderat la statutul ASOCIAȚIEI, iar ca urmare a solicitării sale scrise a primit, din partea Consiliului Director, acordul de a deveni membru al  ASOCIAȚIEI și care a achitat taxa de înscriere.

(2) Membrii ordinari pot îndeplini funcții de conducere în cadrul Consiliului Director conform pregătirii profesionale în baza organigramei elaborate de Consiliul Director aprobate prin hotărâri ale Adunării Gernerale.

(3) Membrii ordinari nu vor putea să fie retribuiți pentru serviciile prestate. Ei însă, vor putea primi o indemnizație anuală platibilă după încheierea anului financiar în luna martie, în limita cuantumului aprobat de Consiliul Director prin bugetul de cheltuieli aferent anului următor.

(4) Membrii ordinari vor putea fi suspendați sau excluși din ASOCIAȚIE dacă se constată încălcări ale statutului acesteia.

Art. 13. Membrii Onorifici

(1) Membrii de onoare sunt personalități din administrație sau persoane fizice sau juridice private care au avut o contribuție deosebită la promovarea relațiilor economice româno-africane și a celorlalte obiective ale ASOCIAȚIEI.

(2) Membrii onorifici sunt scutiți de plata cotizației anuale sau a taxei de înscriere.

(3) Membrii onorifici nu pot face parte din Consiliul Director și au toate drepturile membrilor ordinari.

Art. 14. Dobândirea calității de membru 

(1) Dobândirea calității de membru se face în baza cererii scrise a petentului  de admitere în cadrul ASOCIAȚIEI, cerere ce va fi analizată de Consiliul Director, care va emite o Decizie de admitere sau respingere, decizie ce va fi comunicată  în  scris petentului.

(2) Calitatea de membru se dobândește din momentul aprobării cererii de admitere. Nu poate fi ridicată pretenția juridică pentru acordarea calității de membru. Cu atât mai puțin, nu există un drept de a pretinde motivarea deciziei cu privire la acordarea, respectiv la respingerea acordării calității de membru.                                                   

(3) Acordarea calității de Președinte sau Vicepreședinte de onoare se face de către Adunarea Generală, cu votul a 2/3 dintre membrii prezenți sau reprezentați.

Art. 15. Pierderea calității de membru

(1) Calitatea de membru se suspendă în următorele cazuri:
a) în perioada în care un membru se află în procedura de reorganizare și lichidare judiciară;
b) pe perioada în care un membru este cercetat pentru fapte penale care îl fac incompatibil.

(2) Pierderea calității de membru intervine în următoarele situații:
a) încetarea existenței persoanei juridice, iar în cazul persoanelor fizice prin încetarea calității de comerciant sau prin deces;
b) la cerere, prin renunțare, după achitarea de către persoana solicitantă a tuturor obligațiilor față de ASOCIAȚIE;
c) neplata de către un membru a cotizației anuale datorate, într-un termen de 10 zile de la a doua notificare, are valoarea unei declarații de retragere;
d) prin excludere, la propunerea a 1/3 din numărul membrilor Consiliului Director;

(3) Excluderea poate fi consecința următoarelor situații:
a) abateri grave de la statut, de la regulamentele ASOCIAȚIE sau hotărârile Consiliului Director si Adunării Generale;
b) neachitarea cotizației anuale de membru, în condițiile art. 15. al. (2) lit. c);
c) existența unor interese contrare ASOCIAȚIEI, dovedite și nedeclarate;
d) aducerea de prejudicii de imagine ASOCIAȚIEI;
e) neparticiparea la două Adunări Generale, consecutive, ale ASOCIAȚIEI.

(4) Pierderea calității de membru sau excluderea unui membru poate fi hotărâtă doar de către Adunarea Generală.

(5) Hotărârea de excludere se ia prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți și numai pentru motive întemeiate.

(6) Motive întemeiate sunt considerate, în special, o nesocotire gravă a intereselor ASOCIAȚIEI sau încălcarea culpabilă a prevederilor din Statut. Excluderea nu dă naștere dreptului la restituirea cotizațiilor pentru anul în curs sau la patrimoniul ASOCIAȚIEI.

(7)Pentru abateri minore Consiliul Director poate aplica membrilor ASOCIAȚIEI avertismentul, ca sancțiune.

Art. 16. Drepturile membrilor ASOCIAȚIEI

(1) Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:
a) să participe la Adunarea Generală având drept de vot deliberativ sau consultativ, după caz, deliberativ membrii fondatori si consultativ membrii ordinari;
b) să participe la acțiunile organizate de ASOCIAȚIE;
c) să beneficieze de serviciile ASOCIAȚIEI;
d) să participe la cursurile, conferințele și celelalte acțiuni organizate de ASOCIAȚIE pentru formare și perfecționare profesională;
e) să fie sprijiniți și consiliați de către ASOCIAȚIE cu privire la toate problemele care se încadrează în limitele scopului acesteia. În măsura în care aceste servicii implică cheltuieli deosebite,  ASOCIAȚIA va percepe cheltuielile respective membrilor solicitanți, cu posibilitatea acordării de facilități. Cazurile speciale vor fi reglementate printr-o ordine de venituri și cheltuieli întocmită și aprobată de Consiliul Director.

Art. 17. Obligațiile membrilor ASOCIAȚIEI 

(1) Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile prezentului statut și pe cele ale hotărârilor Adunării Generale și Consiliului Director;
b) să-și desfășoare activitatea cu respectarea legii și a uzanțelor comerciale, evitând orice act de concurență neloială și să sprijine, prin toate mijloacele, orice activitate a ASOCIAȚIEI;
c) să achite cotizația anuală;
d) să asigure contribuția proprie la finanțarea proiectelor ASOCIAȚIEI.
 
Art. 18. Alte atribuții și drepturi ale membrilor onorifici

(1) Având în vedere scopurile propuse în cadrul Adunării Generale, membrii ASOCIAȚIEI vor putea alege/desemna mai mulți Președinți Onorifici și Vicepreședinți onorifici ai ASOCIAȚIEI, în limita organigramei aprobate de Consiliul Director, cu sau fără retribuție. Aceștia vor fi persoane fizice, personalități marcante, specialiști în diferite domenii.

(2) Numărul de Președinți Onorifici, dintr-un stat nu poate fi mai mare de 2, iar al Vicepreședinților și membrilor onorifici nu este limitat.

(3) Președintele Onorific al ASOCIAȚIEI nu va putea fi decât o personalitate marcantă care prin aportul său a contribuit și contribuie în continuare esențial la îndeplinirea obiectivelor propuse.    

(4) Președintele Onorific poate fi împuternicit coordonator al activității sucursalelor deschise de ASOCIAȚIE pe teritoriul altor state. Ei nu vor face parte din Consiliul Director al ASOCIAȚIEI, ci doar vor coordona și asigura interfața de comunicare între membrii ASOCIAȚIEI din România și comunitățile de afaceri sau organismele guvernamentale și neguvernamentale din statele Africii de Nord.  

(5) Funcțiile de Președinte de sucursală și Vicepreședinți de sucursală, din sucursale deschise în afara teritoriului României, vor fi onorifice și pot primi indemnizație lunară pentru activitatea depusă în folosul ASOCIAȚIEI în limita procentului stabilit anual de Consiliul Director din veniturile obținute din activitatea proprie și cotizațiile membrilor din zona lor de activitate.

(6) Vicepreședinții si ceilalți membri onorifici sunt aleși pe perioade determinate sau nedeterminate în funcție de nevoile ASOCIAȚIEI în susținerea obiectivelor propuse și capacitatea acestor persoane de a contribui esențial la îndeplinirea obiectivelor propuse. Ei pot reprezenta interesele membrilor ASOCIAȚIEI în limita mandatului cu care vor fi investiți și pe domeniul pe care sunt specializați.

(7) Membrii onorifici pot participa la Adunările Generale ale ASOCIAȚIEI, dar nu au drept de vot în cadrul acesteia.

(8) Membrii onorifici pot fi suspendați, excluși sau pot pierde calitatea de membru în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

            III. Organele de Conducere, Administrare și Control

Art. 19. Organele de conducere, administrare și control
(1) Organele de conducere, administrare și control ale ASOCIAȚIEI sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul sau Comisia de cenzori.

Art. 20. Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al ASOCIAȚIEI și se compune din totalitatea membrilor fondatori cu drept de vot deliberativ si a membrilor ordinari cu drept de vot consultativ, aceasta putând fi Ordinară și Extraordinară.

(2) Adunarea Generală Ordinară se întruneste o data pe an, în primul trimestru al anului.

(3) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Președintele Consiliului Director, la inițiativa acestuia, la cererea Consiliului Director, a Cenzorului sau a cel puțin 2/3 din membrii fondatori.

(4) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru rezolvarea problemelor importante ce intră în competența sa și care nu suferă amânare.

(5) Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face doar de către Președintele Consiliului Director.

(6) Adunarea Generală are următoarele atribuții

a) aprobă strategia și obiectivele generale ale ASOCIAȚIEI;                       

b) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director si raportul de verificare al Cenzorului privind activitatea desfășurată în perioada dintre adunările generale și dă descarcare de gestiune Consiliului Director;                                                           

c) decide referitor la investițiile majore ale ASOCIAȚIEI;

d) aprobă bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor;

e) alege și revocă Consiliul Director;

f) stabilește limitele de competență ale Consiliului Director;

g) alege și revocă Cenzorul/Comisia de cenzori în conformitate cu numărul de membri;

h) aprobă și modifică statutul;                                                                                  

i) stabilește indemnizațiile membrilor Consiliului Director și pe cea a Cenzorului;       

j) aprobă, la propunerea Consiliului Director, regulamentele de funcționare și organizare ale ASOCIAȚIEI;

k) modificarea Statutului;

l) aprobă înființarea de filiale și sucursale;                                                                                

m) deliberează și hotărăște în privința altor probleme care intră în competența sa.

(7) Adunării generale îi revin, în afara atribuțiilor legale și următoarele atribuții:

a) analizarea și acceptarea/respingerea rapoartelor Consiliului Director, trezorierului  și cenzorului/comisiei de cenzori;

b) luarea deciziilor asupra cererilor scrise ale membrilor ordinari, cu excepția celor privind dobândirea calității de membru;

c) numirea membrilor de onoare;

Art. 21. Convocarea Adunării Generale și proceduri de lucru

(1) Convocarea Adunării generale se face prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail cu confirmare de primire. Convocarea la Adunarea Generală Ordinară se va face cu cel puțin 7 zile înainte de data întrunirii, în cazul Adunării Generale Extraordinare nefiind necesar respectarea acestui termen.

(2) Odată cu convocarea se comunică membrilor data, ora, locul, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

(3) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului ASOCIAȚIEI convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestor modificări.

(4) Adunarea Generală este statutar constituită atunci când se consemnează participarea a jumatate plus unu din membrii cu drept de vot deliberativ.

(5) Se consideră prezenți la adunare atât membrii prezenți efectiv în sală, cât și membrii care, prin procură scrisă, predată Administratorului cel târziu înaintea ședinței, au transmis dreptul de vot unui alt membru – fără ca un membru să reprezinte mai mult de patru membri, precum și membrii care au confirmat în scris primirea adresei de convocare și au comunicat, totodată, votul lor cu privire la propunerile supuse dezbaterii;

(6) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membrii, se va face o noua convocare care nu poate fi mai devreme de a 7-a zi de la data stabilită pentru prima convocare. Adunarea Generală în acest caz se va considera statutar constituită cu orice număr de membrii prezenți, în condițiile prevăzute de art 21 alin. (5).

(7) Adunarea Generală este condusă de Președintele în exercițiu al Consiliului Director sau de Vicepreședinte, în cazul absenței acestuia.

(8) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor fondatori prezenți, cu excepția modificării statutului ASOCIAȚIEI pentru care se cere o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.
(9) Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

(10) Numărul voturilor celor prezenți în sală se mărește de drept cu numărul membrilor care au dat procură, precum și care au confirmat în scris primirea convocării și și-au exprimat votul în scris.

(11) În caz de egalitate de voturi departajarea se va face prin unicul vot reprezentând voința majoritară a membrilor prezenți.

(12) Președintele Consiliului Director își poate exercita “dreptul de veto” cu privire la luarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale.

(13) Hotărârile Adunării Generale ale  ASOCIAȚIEI sunt obligatorii pentru toți membrii acesteia.

(14) La sesiunile Adunării Generale pot fi invitați reprezentanți ai Guvernului, ai organelor administrației centrale și locale, ai mass media, precum și membrii unor instituții similare din țară sau străinatate.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Art. 22. Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul de conducere al ASOCIAȚIEI și este ales de către Adunarea Generală, durata mandatului fiind de 5 ani și se compune din:
a) Un Președinte;
b) Un Vicepreședinte;
c) Un Secretar general;
d) Un Membru.

(2) Creșterea numărului de membri ai Consiliului Director se va face în raport cu dezvoltarea activității ASOCIAȚIEI și în funcție de organigrama și bugetul aprobat de Adunarea Generală.

(3) Consiliul Director are următoarele atribuții:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
b) stabilește și propune obiectivele generale ale ASOCIAȚIEI;
c) decide cu privire la încheierea de acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI;
d) aprobă structura aparatului ASOCIAȚIEI, precum și a numărului de personal în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli;
e) selectează terții colaboratori;
f) hotărăște înființarea și structura departamentelor de lucru ale ASOCIAȚIEI;
g) analizează periodic activitatea fiecărui departament de lucru, luând măsurile ce se impun;
h) hotărăște cu privire la modificarea sediului ASOCIAȚIEI;
i) emite proiecte de hotărâri în vederea supunerii acestora spre aprobare Adunării Generale;
j) propune Adunării Generale următoarele: modificarea statutului, înființarea de filiale sau sucursale, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil;
k) asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli;
l) aprobă regulamentul intern de funcționare;
m) stabilește taxele de înscriere și cotizațiile anuale pentru membrii ASOCIAȚIEI precum și nivelul acestora;
n)  deliberează și hotărăște în privința altor probleme care intră în competența sa.

(4) Consiliul Director exercită în perioada dintre Adunările Generale, conducerea generală a ASOCIAȚIEI și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa în baza prezentului statut sau hotărârilor Adunării Generale.

(5) Consiliul Director se întrunește trimestrial la convocarea Președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor fondatori și își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(6) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

Art. 23. Președintele Consiliului Director

(1) Președintele Consiliului Director asigură conducerea curentă a întregii activități și duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director.

(2) Președintele va fi cetățean român și va fi ales doar din rândul membrilor fondatori pe o perioadă de 5 ani, putând fi reales.

(3) La încetarea mandatului, odată cu investirea noului Președinte al Consiliului Director, primul Președinte al ASOCIAȚIEI dobândește calitatea de Președinte Fondator al ASOCIAȚIEI.

(4) Președintele Fondator nu are atribuții executive în cadrul Consiliului Director al ASOCIAȚIEI.

(5) Președintele reprezintă ASOCIAȚIA în relațiile interne și internaționale și încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI, conform cu legislația în vigoare, cu hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director.

(6) Președintele stabilește serviciile gratuite acordate membrilor ASOCIAȚIEI și privilegiile membrilor fondatori, după consultarea cu membrii Consiliului Director.

(7) Președintele ASOCIAȚIEI poate delega o parte din atribuțiile sale Vicepreședintelui sau Secretarului General.                                                                 

(8) În cazul în care Președintele nu își poate exercita atribuțiile, îl va înlocui de drept Vicepreședintele și va exercita atribuțiile ce îi sunt delegate de către Președinte în mod expres.

Art.24 . Secretarul General

(1) Secretarul General asigură îndeplinirea activităților de secretariat și ține în grija sa toate registrele și regulamentele ASOCIAȚIEI, putând îndeplini și alte atribuții încredințate de către Președintele ASOCIAȚIEI.

Art.25. Calitatea de membru al Consiliului Director

(1) Calitatea de membru al Consiliului Director începe de la data alegerii și încetează la data expirării perioadei pentru care a fost ales, prin renunțare, sau prin revocare de către Adunarea Generală.

(2) În locul devenit vacant se va alege alt membru. Dacă se impune complementarea imediată a locului vacant, fără a se aștepta întrunirea Adunării Generale, Consiliul Director va putea coopta un alt membru, decizia fiind supusă aprobării Adunării Generale în prima ședință.

(3) Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director sunt consemnate în procese verbale prin grija Secretarului General.

Art. 26. Cenzorul

(1) Controlul financiar al ASOCIAȚIEI este asigurat de către un membru al ASOCIAȚIEI, de Cenzor sau de către o Comisie de Cenzori numit/numită de către Adunarea Generală, astfel cum prevede O.G. 26/2000, aprobată și modificată.

(2) Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Cenzorul, fără a fi salariat, va fi remunerat conform indemnizațiilor aprobate de Adunarea Generală.

(3) Cenzorul  este  răspunzator  numai  față de  Adunarea Generală  pentru activitatea sa, fiind independent în exercitarea atribuțiilor sale.

(4) Cenzorul controlează gestiunea ASOCIAȚIEI, verifică executarea bugetului ca și operațiile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidențelor și prezintă Adunării Generale raportul lui sub formă de proces-verbal în care se vor consemna toate constatările, concluziile și recomandările sale.

(5) Cenzorul poate participa la ședințele Consiliului Director, la invitația acestuia, fără a avea drept de vot.

(6) Rapoartele si procesele-verbale ale Cenzorului se înscriu într-un registru special. Un exemplar din acestea va fi prezentat Președintelui ASOCIAȚIEI după ce va fi înregistrat.

(7) Președintele ASOCIAȚIEI răspunde de aducerea la îndeplinire a recomandărilor Cenzorului față de care nu și-a exprimat o opinie divergentă după ce materialul prezentat de Cenzor a fost discutat în Consiliul Director.                                         

(8) Cenzorul va putea să își exercite oricând activitatea sa, dar nu mai puțin de odată pe trimestru, când efectuează verificări operative și odată pe an, când efectuează verificarea de fond care nu poate dura mai mult de o lună.

(9) La solicitarea Consiliului Director, Cenzorul va efectua verificările cerute de către acesta.

(10) Cenzorul răspunde conform legii, solidar sau individual, după caz, pentru prejudiciile cauzate de acțiuni sau inacțiuni rezultate din activitatea de control și verificare.

(11) Până la atingerea numărului de membri prevazut de OG26/2000, aprobată și modificată  activitatea de control va putea fi exercitată de unul din membri, iar ulterior va fi stabilit, la propunerea Consiliul Director, de către Adunarea Generală un cenzor sau o comisie de cenzori după caz.

 IV.Dizolvarea și lichidarea asociației Destinația bunurilor

Art.27.  Dizolvarea

(1) ASOCIAȚA se dizolvă în următoarele cazuri :
a) realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,    dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se modifică scopul său;
b) reducerea numărului de membrii sub limita prevazută de lege;
c) prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare;
d) prin hotărâre judecatorească.
       
Art.28. Lichidarea

(1) Lichidarea ASOCIAȚIEI  se face în condițiile prevazute de O.G. nr. 26/2000, aprobată și modificată, de către un lichidator ales de Adunarea Generală sau numit de către instanța de judecată competentă.

Art.29. Destinația bunurilor după lichidare

(1) În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu dispozițiile art. 60 din O.G. nr. 26/2000, aprobată și modificată.

(3) Transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării revine lichidatorului, care după o consultare prealabilă a membrilor fondatori, va proceda la transmiterea propriu-zisă către una sau mai multe persoane juridice care au ca scop promovarea relațiilor economice bilaterale.

(4) Pentru aflarea acestor persoane, lichidatorul va întreprinde diligențe la Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie Bilaterale din România.

(5) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorul nu a reușit să transmită bunurile în  condițiile sus-menționate, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța judecătorească competentă, unei persoane  juridice cu scop identic sau asemănător.

 V. Dispoziții finale

Art.30. Modificarea statutului

(1) Prezentul statut va putea fi modificat doar prin hotărârea Adunării Generale a ASOCIAȚIEI, în condițiile prezentului Statut. Orice membru poate înainta, către Consiliul Director, propuneri privind modificarea statutului.

(2) Modificarea statutului va fi înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul ASOCIAȚIA.

Art.31. Notificări

(1) Orice notificare, informare sau alte asemenea acte efectuate în virtutea prezentului statut se va face fie verbal, fie prin înmanarea acesteia membrului sau membrilor vizați, sub semnatură de primire, fie prin poștă cu confirmare de primire, la adresa prevazută în Registrul membrilor ASOCIAȚIEI, fie prin e-mail sau fax cu confirmarea primirii acestora.

Art.32.  Ștampila și sigiliul

(1) Ștampila sau sigiliul ASOCIAȚIEI se vor afla în custodia Președintelui sau a persoanelor împuternicite de acesta.

Art.32. Dezvoltare statut

(1) Prevederile prezentului statut vor fi dezvoltate în concordanță cu legislația în vigoare, prin regulamente interioare referitoare la: modul de desfășurare a activității organelor de conducere, organizarea și funcționarea aparatului ASOCIAȚIEI, gestiunea patrimoniului ASOCIAȚIEI, precum și alte activități care necesită o reglementare mai detaliată. Orice notificare, informare sau alte asemenea acte efectuate în virtutea prezentului statut se va face fie verbal, fie prin înmanarea acesteia membrului sau membrilor vizați, sub semnatură de primire, fie prin poștă cu confirmare de primire, la adresa prevazută în Registrul membrilor ASOCIAȚIEI, fie prin e-mail sau fax cu confirmarea primirii acestora.

Art.33. Prezentul statut a fost redactat în 9(nouă) exemplare originale, la Constanța, astazi 05.08.2011, din care 4(patru) exemplare s-au înmanat membrilor semnatari, 1(un) exemplar a fost depus în arhiva societății de avocatură și 4(patru) la Registrul Asociaților și Fundațiilor din cadrul Judecătoriei Constanța.

 

 

RO | FR

Logare

Newsletter